7. โครงสร้างอายุประชากร

ข้อมูลตัวชี้วัด “โครงสร้างอายุประชากร”

โครงสร้างอายุของประชากรสามารถจำแนกออกเป็นกลุ่มอายุได้ 3 กลุ่ม คือ ประชากรวัยเด็ก (อายุน้อยกว่า 15 ปี) ประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี) และประชากรวัยสูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) โดย พ.ศ. 2561 พบว่า มีสัดส่วนประชากรวัยเด็ก ร้อยละ 17.79 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวน 11.15 ล้านคน ซึ่งลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 17.07 เช่นเดียวกับประชากรในช่วงวัยแรงงานที่มีสัดส่วนร้อยละ 64.75 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวน 43.00 ล้านคน ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 65.12 ในขณะที่ ประชากรวัยสูงอายุมีสัดส่วนร้อยละ 16.07 ของประชากรทั้งหมด หรือมีจำนวน 10.67 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2560 ที่มีสัดส่วนร้อยละ 15.46 นอกจากนี้ จากการคาดประมาณประชากรในอนาคต โดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พบว่า โครงสร้างอายุของประชากรจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดย พ.ศ. 2583 ประชากรวัยเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี จะลดลงเหลือประมาณ 8.17 ล้านคน เช่นเดียวกับประชากรวัยแรงงาน อายุ 15-59 ปี จะลดลงเหลือประมาณ 35.18 ล้านคน สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งมีอายุ 60 ปี ขึ้นไป จะมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่น ๆ โดยจะมีจำนวนประมาณ 20.52 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 2 เท่า จาก พ.ศ. 2561 ทำให้ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญต่อความพร้อมด้านการบริการสุขภาพและสวัสดิการ รวมทั้งต้องพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งในที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อผู้สูงอายุด้วย

จำนวนประชากร พ.ศ. 2552-2561 จำแนกวัยเด็ก วัยแรงงาน และวัยสูงอายุ

 

ที่มา: กรมการปกครอง (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562